Ogłoszenia - kniejawadowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia


Dla przypomnienia kilka informacji o funkcji Strażnika Łowieckiego


Strażnik Łowiecki

Strażnikiem łowieckim w rozumieniu przedmiotowego zakresu jest osoba fizyczna, która spełniła kryteria art. 38 ust. 1 pkt 1-8 Prawa Łowieckiego i została powołana bądź zatrudniona przez dzierżawcę bądź zarządcę obwodów łowieckich / art. 36 ust. 3 pkt.2/ do spełnienia określonych obowiązków wynikających z przepisów Prawa Łowieckiego i treści zawartej umowy. Za podstawę prawną niniejszego zakresu przyjęto w szczególności ( art. 37 ust. 1 pkt. 1-4, art. 39 ust. 2 pkt. 1,5,6,9 i 11 ust. 3 pkt. 1i 2 ust. 4 oraz ust. 9-11, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ust. 2i 3, art. 38 ust. 1 pkt. 1-8 Prawa Łowieckiego, a także Rozporządzenie Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23 lipca 1997r. w sprawie wzorów legitymacji i odznaki w tym również kwalifikacji zawodowych, art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

I.  WSTĘP

        Ustawodawca, dostrzegając znaczącą rolę łowiectwa jako elementu ochrony środowiska przyrodniczego stworzył normy prawne określające zasady ochrony zwierząt łownych oraz gospodarowanie ich zasobami i opisał je w Ustawie Prawo łowieckie.
Szczególne znaczenie przypisano straży łowieckiej jako jednostce o charakterze policyjnym, której głównym zadaniem jest ochrona zwierzyny i gospodarka łowiecka. Zgodnie z wolą ustawodawcy, generalnie takie funkcje pełni Państwowa Straż Łowiecka. Pomimo obowiązywania Ustawy łowieckiej od 11 lat, w większości województw naszego kraju wojewodowie nie powołali do życia jednostek Państwowej Straży Łowieckiej.
Ustawodawca przewidując możliwość niepełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zwierzyny przez Państwową Straż Łowiecką dopuścił możliwość funkcjonowania strażników łowieckich zatrudnianych przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
Strażnicy łowieccy zatrudniani przez koła łowieckie są narzędziem do ochrony zwierzyny oraz zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego. Co prawda strażnicy pracujący w kołach łowieckich mają ograniczone kompetencje policyjne, bowiem nie mogą prowadzić postępowania dowodowego, nie maja również wystarczających środków i praw w zwalczaniu przestępczości lecz zostali wyposażeni w immunitet ochrony osobistej przysługujący funkcjonariuszowi publicznemu.
Powstaje zatem pytanie, jak koło łowieckie ma wypełniać obowiązek
zatrudniania straży łowieckiej? Kto ma być tym strażnikiem? Jak zorganizować pracę strażnika? Jakie temu strażnikowi powierzyć obowiązki i jak pracę strażnika kontrolować?
Odpowiedź na to pytanie można znaleźć przy analizie Ustawy Prawo łowieckie, ale należy również kierować się przy wyborze strażnika wiedzą ogólną i doświadczeniem życiowym.
Strażnikiem łowieckim powinna być osoba posiadająca odpowiednie cechy moralne oraz predyspozycje do pracy z ludźmi i umiejętność rozwiązywania problemów i sporów. Strażnik łowiecki w pierwszej kolejności powinien, moim zdaniem, być opiekunem łowisk i strzec mienia koła. Dopiero w dalszej kolejności zajmować się zwalczaniem przestępczości. Strażnik łowiecki powinien doskonale znać powierzony mu teren oraz mieć wyjątkowo dobre rozeznanie w zasobach zwierzyny na terenie obwodu. Powinien wiedzieć, co chroni i czego pilnuje. Strażnikowi łowieckiemu przypada bowiem wyjątkowo zaszczytna rola ochrony dobra ogólnonarodowego jakim jest zwierzyna w stanie wolnym.
Wypada życzyć wszystkim, którzy będą zatrudnieni jako strażnicy, aby obowiązki swoje wykonali należycie, a w razie potrzeby korzystali z niniejszego opracowania.  

STRAŻ ŁOWIECKA.

Straż Łowiecką stanowią:

   Państwowa Straż Łowiecka
   strażnicy łowieccy zatrudniani lub powoływani przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich

Funkcjonowanie straży łowieckiej określa Ustawa z dnia 13.10.1995 roku Prawo Łowieckie tekst jednolity a dnia 01.07.2005 r (Dz.U. Nr 127, poz. 1066).
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy, dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zatrudnić lub powołać co najmniej jednego strażnika, którego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej.

UPRAWNIENIA STRAŻNIKÓW ŁOWIECKICH.

Strażnicy łowieccy wykonując zadania ochrony zwierzyny i prowadzenia gospodarki łowieckiej współdziałają z Państwową Strażą Łowiecką. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnikom łowieckim przysługują  uprawnienia oraz obowiązują  poniżej wymienione zasady.
1) strażnicy mają prawo do:
a) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub   
wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;
b) ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku  
lub  w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa
i doprowadzenia do jednostki policji,
c) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z
przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących
do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia,
d) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i
sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia
źródeł jej  pochodzenia,
e) noszenia miotacza gazu obezwładniającego,
f) użycia siły fizycznej i chemicznych środków obezwładniających
w postaci miotacza gazu obezwładniającego wobec  
osób uniemożliwiających wykonanie wobec niego czynności    
określonych w ustawie.


DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKA ŁOWIECKIEGO NALEŻĄ:

   Ochrona zwierzyny.
   Zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego.
   Zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń w zakresie łowiectwa ( art. 40 ust. 1 przy współdziałaniu z Państwową Strażą Łowiecką)
   a w szczególności:
       Legitymowanie osób przebywających w rejonie działania strażnika mogących być sprawcami przestępstw lub wykroczeń w celu ustalenia ich tożsamości.
       Ujmowanie sprawców przestępstw lub wykroczeń na gorącym uczynku bądź w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa bądź wykroczenia i doprowadzenie ich do policji.
       Odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstw lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.
       Noszenie o ile są członkami PZŁ i używanie broni myśliwskiej w celu ochrony zwierząt łownych przed szkodnikami, bądź też w przypadkach przewidzianych prawem, podejmowanie decyzji i uśmiercenie zwierzęcia w celu zakończenia jego cierpień.
       Noszenie w czasie pełnienia obowiązków strażnika ręcznego miotacza gazu obezwładniającego, odznaki strażnika oraz na żądanie okazanie legitymacji służbowej.
       Dokonywanie legalności pozyskanej zwierzyny oraz kontroli podmiotów prowadzących skup i obrót zwierząt łownych w zakresie źródeł ich pochodzenia.
       Kontrolowanie, czy spotkane w obwodzie łowieckim osoby z bronią myśliwską maja udokumentowany swój pobyt w łowisku oraz dokumenty wymagane do wykonywania polowania i czy odstrzał zwierzyny odbywał się zgodnie z przepisami prawa.
       Stosowanie wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez strażnika czynności określonych w ustawie Prawo Łowieckie środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz ręcznego miotacza gazu. Zastosowanie przez strażnika łowieckiego w/w środków przymusu bezpośredniego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i zmierzać do podporządkowania się osoby wydanym poleceniom. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
       Wykonywanie czynności budowlano- gospodarczych zleconych przez Zarząd koła łowieckiego w tym również organizacji polowań zbiorowych, sprawowanie pieczy nad urządzeniami łowieckimi i ich stanie funkcjonalnym oraz udziału w inwentaryzacji zwierzyny.
       Składanie pracodawcy okresowych sprawozdań o sytuacji w powierzonych jego pieczy terenów, stwierdzonych naruszeniach prawa łowieckiego, a w przypadku dostrzeżonych objawów chorób zwierzyny powiadomienia Powiatowego Inspektora Weterynarii.
       Bieżące prowadzenie dokumentacji pracy w tym zwłaszcza dzienniczka strażnika łowieckiego, rejestracji ujawnionych przestępstw i wykroczeń oraz innych wymaganych przez pracodawcę dokumentów.
       Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków strażnika polega w szczególności na obchodach patrolowych rejonu działania, brania udziału w patrolach łączonych z członkami zarządu koła, Policji, Straży Łowieckiej, Leśnej, Rybackiej oraz współdziałaniu z terenową Administracją Leśną i miejscową ludnością.
       Realizując czynności strażnikowe wynikające z zakresu praw i obowiązków- strażnik łowiecki
       Obowiązkiem strażnika łowieckiego jest dążenie do rozszerzenia swoich wiadomości z zakresu łowiectwa i bieżącego zapoznawania się z ukazującymi się zarządzeniami władz łowieckich, wykonywania polowań oraz zmianami w przepisach przestępstw i wykroczeń.


KOŁO ŁOWIECKIE”KNIEJA”
34-100 WADOWICE
UL. WOJTYŁÓW 24


                       CENNIK PRAC WYKONANYCH DLA KOŁA

-koszenie traw wykaszarką                                                                                     0.20 gr/m2
-uprawa kompleksowa poletka z sprzętem   
                                                           9.0 rg/ha
-wykonanie zwyżki z materiałem                                                                          
 21.0 rg/szt
-wykonanie ambony materiałem                                                                            48.0
rg/szt
-wykonanie ambony ocieplonej  z materialem                                                     
  200.0 rg/szt
-wykonanie szpopaśnika z materiałem                                                                
180.0 rg/szt
-wykonanie podsypu z materiałem                                                                    
     8.0 rg/szt
-wykonanie lizawki dla saren z materałem i montażem w łoisku                            
    3,0 rg/szt
-wykonanie lizawki dla jeleni w pniach z dojazdem i sprzętem     
                              5.0 rg/szt
-obsługa polowania dewizowego                                                                             5.0g/dzień
-remont urządzeń hodowlanych wg wyceny łowczego                                          
     ……….
-dowóz karmy do szopopaśników:

                                            - Milerz                                                       26km    3.0  godz

                                                    -za Madejem                                                 26km   3.0  godz
                                                     -za Palenicą                                            
    24km   3,0  godz
                                                     -Pod gruszką                                           
   22km    3,0  godz
                                                     -W buczniku                                        
         20km   3,0 godz
                                                     -Nad dołkami                                        
        21 km  3,0 godz
-uzupełnienie karmy w szopopaśnikach liczy się dojazd jw. oraz                       
                 1,0 godz
-dowóz karmy do paśników:         milerz                                                    
          24 km  1,5 godz
                                                    -pod Rakulą                                               
    20km   1,5 godz
                                                    -pod Bliźniakami                                     
       18 km   1,5godz
                                                   - nad doktorm od Jaroszowic                    
        12km   1,5godz
                                                   - za
Malczykim od Łękawicy                              20km   1,5 godz
                                                   - pod Ostoją od Pnioków                        
         16 km   1,5 godz
                                                   - paśniki pod szczytem Jaroszowiaka       
          20 km  5,0 godz
-dowóz karmy do paśników ob. 123 średnio na 1 szt                                  
            11 km  1,0 godz
-prace pielęgnacyjne  w remizach z własnym sprzętem                                                     5.5 godz
-uzupełnienie soli w lizawkach ob. 123 5 szt lizawek                                   
          15 km   2,0 godz
-uzupełnieni soli w lizawkach ob. 147 Milerz,Palenica ,Wyski Groń,Wiktorówka
        40 km   5,0 godz
-uzupelnieni soli w lizawkch  ob. 147 Hobot,Kapral, Skolnica,Kamiń,Lisia Łapa
         20 km   5,0 godz
-uzupełnienie soli w lizawkach ob.147 Legaty,Kapliczka,wyciąg Cyrla Słoty  
            30km    5,0 godz
-uzupełnienie soli w lizawkach ob.147 czoło ,Gancarz,Kopaniec,skład,Rakula
           35km   5,0 godz
-uzopełnienie soli w lizawkach ob.147 Huta,Bliźniaki,Mała dolina,Łysa,Iłowiec
         36km    5,0 godz
-uzupełnienie soli w lizawkach ob. 147 Jaroszowiak 8 szt                              
         40 km   5,0 godzOpracował ; ZBIGNIEW CIECIAK
Zatwierdził; PIOTR BILI NSKI

Copyright by Zdzisław Machowski luty 2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego